• محصولات
  • کودهای شیمیایی و خوراک حیوانات
تولید بسته بندی

مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی

  • توضیحات

    لفاف بسته بندی انواع غذاهای حیوانات خانگی
    بسته بندی بذر گیاهی-گرانول و مواد شیمیایی ساده و زیپ دار
    انوع پودر و سموم کشاورزی
    با رعایت کامل استاندارها و حفظ خواص مواد داخل بسته