• محصولات
 • کودهای شیمیایی و خوراک حیوانات
 • لفاف بسته بندی مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی
 • لفاف بسته بندی مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی
تولید بسته بندی
 

مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی
 

 • توضیحات

  لفاف بسته بندی انواع غذاهای حیوانات خانگی
  بسته بندی بذر گیاهی, گرانول و مواد شیمیایی ساده و زیپ دار
  انوع پودر و سموم کشاورزی
  با رعایت کامل استاندارها و حفظ خواص مواد داخل بسته