• انواع بسته بندی فرآورده های پروتینی و سبزیجات منجمد
 • انواع بسته بندی فرآورده های پروتینی و سبزیجات منجمد

تولید بسته بندی

 

فرآورده های پروتینی و سبزیجات منجمد

 
 • توضیحات

  بسیاری بر این باور هستند که بسته بندی مواد منجمد به دلیل قرار گرفتن در فریز حائز اهمیت نمی باشد لاکن از انجا که مجاورت مواد مختلف در فریزر در صورت عدم استفاده از مواد اولیه و لفاف های استاندارد جذب بو را دارا می باشد
  ما با تولید انواع لفاف های تخصصی توانسته ایم این مهم را به انجام برسانیم.

  1-انواع بسته بندی سبزیجات و صیفی جات و منجمد
  2-انواع بسته بندی میوه های منجمد
  3- انواع بسته بندی گوشت -مرغ- ماهی- میگو و سایر موارد پروتئینی منجمد